ročník 72 / 2014

Zprávy MOS 2014_titulní strana

Vědecké články / Scientific articles

Poprach K., Maton K. & Machar I.: Hnízdní společenstva ptáků přírodní památky Chomoutovské jezero. / Breeding assemblages of the Chomoutovské jezero Natural Monument.

Poprach K. & Vrbková J.: Výsledky monitoringu ptáků na dvou bodových transektech v Litovelském Pomoraví. / Point count monitoring of birds in the Litovelské Pomoraví lowland forest: results from two transects.


Krátké zprávy / Short communications

Belfin O.: Výskyt lejska malého (Ficedula parva) v jihozápadní části CHKO Jeseníky. / Occurence of the Red-breasted Flycatcher (Ficedula parva) in the south-western part of the Jeseníky Protected Landscape Area.

Vymazal M. & Mališka J.: Mortalita ptáků na protihlukové stěně a ověření účinnosti řěšení. / Bird mortality caused by noise barriers and assessment of solution efectiveness.

Král M.: Extrémně časná hnízdní fenologická data brhlíka lesního (Sitta europaea) a tří druhů z čeledě sýkorovití (Paridae) v roce 2014. / Extremely early phenological data on breeding of the Eurasian Nuthatch (Sitta europaea) and three tit species (Paridae) in 2014.

Praus L.: Hnízdní výskyt havranů polních (Corvus frugilegus) v Opavě v roce 2014. / Breeding occurrence of the Rook (Corvus frugilegus) in Opava in 2014.

Zvářal K.: Hnízdění lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) v budce na zemi. / Breeding of the Collared Flycatcher (Ficedula albicollis) in a nest box on the ground.

Ševčíková K. & Tošenovský E.: Ptačí společenstva Olomouckého hradu. / Bird assemblages of the Olomouc castle.

Ševčíková K. & Křenek D.: Rozdíly mezi jednotlivými pozorovateli při sčítání ptáků bodovou metodou. / Differences between observers censusing birds using the point count method.

Ornitologická pozorování / Bird records

Šírek J.: Zajímavá ornitologická pozorování na střední Moravě v roce 2014. / Interesting bird records in Central Moravia in 2014

Ostatní / Others

Chytil J. & Hrazdirová M.: Záchranná stanice ORNIS – součást ornitologické stanice v Přerově. / ORNIS animal rescue center – a part of the Ornithological Station in Přerov.

Koleček J.: Výroční zpráva Moravského ornitologického spolku – středomoravské pobočky ČSO za rok 2013. / Annual report of the Moravian Ornithological Society – Central-Moravian branch of the BirdLife Czech Republic for the year 2013.


Recenze / Reviews

Chytil J.: Firth Clifford B. & Frith Dawn W. 2010: Birds of paradise: Nature, Art & History

Chytil J.: Gorman G.: Woodpeckers of the world. The complete guide.

Chytil J.: Hauber Mark E. 2014: The book of eggs. A lifesize guide to the eggs of six hundred of the world’s bird species.

Chytil J.: Trnka A. & Grim T. (eds.) 2014: Ornitologická príručka.