Historie ornitologické stanice

Budování ornitologické stanice od začátku třicátých let.

Vybudování první budovy Moravské ornitologické stanice úzce souvisí se založením Moravského ornitologického spolku (MOS) v Přerově v roce 1932 zdejšími občany.

Funkcionáři Ústředního akčního výboru československých ornitologů podali dne 18. května 1937 na mimořádné valné hromadě spolku návrh na vybudování Výzkumné ornitologické stanice v Přerově. Stavba stanice byla zahájena 10. června 1937.

Za stavební místo bylo vybráno zákoutí parku Michalov v blízkosti lužního lesa a slepého ramene řeky Bečvy. Stavba stanice byla umožněna díky subvencím okresního hejtmana, městské rady, městské spořitelny, přerovského děkanství, okrašlovacího spolku, městské školní rady a dalších. Město věnovalo pozemek a děkan olomouckého arcibiskupství dřevo na stavbu. Část prostředků byla získána většími dary členů spolku a sbírkou mezi přerovskými občany. Později poskytla městská spořitelna výhodnou půjčku.

Finančně byla celá stavba jištěna směnkou na soukromý majetek tří členů výboru MOS: F. Gintra, Z. Šulce a JUDr. J. Lančíka. Stavba byla dokončena za necelý rok. Dne 20. listopadu 1944 byla stanice bombardována při jednom z náletů amerických letadel na Přerov. Tříštivé bomby velmi poškodily budovu i střechu stanice,  díky peněžitým darům členů výboru a ochotě přátel spolku ale bylo možné začít téměř okamžitě s opravami. Již 1. května 1945 byly dokončeny všechny větší opravy budovy včetně venkovních voliér.

Úspěšná výstava s názvem Ochranou přírody k ochraně člověka v roce 1956 přesvědčila  MěNV v Přerově uvolnit částku 20 000 korun na vybudování nových voliér. Stanice byla tehdy znovu otevřena pro veřejnost.

V lednu 1961 bylo schváleno konečné rozhodnutí o přičlenění MOS k Vlastivědnému ústavu v Přerově a ornitologická stanice se stala součástí přírodovědného oddělení muzea. V květnu roku 1962 byla rozhodnutím rady MěNV v Přerově zřízena jako samostatná osvětová organizace Moravská ornitologická stanice a při ní zookoutek.

12. dubna 1972 byla ornitologická stanice znovu slavnostně otevřena. V roce 1975 byla přistavena výstavní síň a byla schválena rekonstrukce celé budovy.

Stavební práce byly zahájeny v roce 1979 a ukončeny koncem roku 1981. Vyměnily se při nich stropy ve staré budově, původně jednopodlažní budova byla zvýšena o jedno patro. Zde byla vybudována nová posluchárna pro 50 posluchačů, 4 pracovny, parazitologická laboratoř, preparátorská dílna a dokumentační středisko. 

Dne 7. července 1997 byla zasažena Moravská ornitologická stanice povodní řeky Bečvy a zatopena do výše 1,86 m. Voda zde stála tři dny a opadla až 10. července 1997. Tato přírodní katastrofa způsobila na stanici škodu za téměř 6 milionů Kč. Oprava budovy byla velmi náročná a složitá. Kompletní renovace budovy byla dokončena v podzimních měsících roku 1998.

Rozsáhlá rekonstrukce budovy byla zahájena 26. 10. 2020 předáním stavby „Muzeum Komenského v Přerově - Rekonstrukce budovy ORNIS“ zhotoviteli, který byl na základě výběrového řízení vybrán investorem a naším zřizovatelem Olomouckým krajem. Byla jím firma PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o. z Kojetína. Během rekonstrukce byla přistavěna zcela nová část budovy, ve které se nachází mj. moderní depozitář v patře nebo hygienické zázemí či multifunkční posluchárna pro návštěvníky v přízemí. V druhé fázi proběhla rekonstrukce staré budovy, která se stala moderním zázemím jak pro muzeum a jeho návštěvníky, tak také pro jeho zaměstnance. Budova disponuje také solárními panely. Rekonstrukce byla dokončena v listopadu 2023 a 2. 12. 2023 se Ornitologická stanice znovu otevřela veřejnosti.
Nová expozice Ptáci Česka představuje návštěvníkům 365 ptačích druhů s výskytem v ČR tak, jak je můžeme v přírodě pozorovat – pokud jsou v rámci jednoho druhu jedinci různě zbarveni během roku, nebo jsou rozdíly ve velikosti a zbarvení mezi pohlavími a dospívajícími ptáky, snažíme se vystavit všechny tyto varianty. Celkem je zde k vidění 593 exponátů, u 248 druhů jsou vystavena také vejce. 

Těšíme se na vaši návštěvu.

Pracovníci ORNIS